مجلس نهم را انتخاب کنید ....
دیگر امکانات

اصل دومي كه قرآن بعداز ايمان به غيب شمرده است بپا داشتن نماز ((‌ويقيمون الصوه )) است و مي توان گفت اصل اول يعني ايمان به غيب به نظام فكري و اعتقادي يك فرد مسلمان مربوط است و اصل دوم با خود سازي و اصل سوم يعني اصل اتفاق با جامعه سازي ارتباط دارد.

جهان ، محراب وسيعي است كه همه كائنات در آن به تسبيح و عبادت و سجود در برابر خدا مشغولند . ما نيز به عنوان يك انسان و بنده خداوند با خواندن نماز خداوند را عبادت مي كنيم . نماز مراسم مخصوصي براي پرستش خدا و راز و نياز با اوست. بايد همانطور كه لباس و تن خود را مي شوييم و پاكيزه مي كنيم ، دل و جان را هم شست و شو دهيم و پاكيزه كنيم و خود را به خدا ، سرچشمه پاكي و كمال نزديك سازيم . لحظاتي را به ياد او ، به نيايش او و راز و نياز با او بگذرانيم و روح آلوده را در چشمه صاف و زلال الهي شست و شو دهيم . اين است نمازي كه هر مسلمان پنج بارمي خواند.

معني لغوي صلاه :
در قران به معناي ((توجه)) و ((انعطاف)) تعبير كرده است.
جمعي از مفسران مانند مرحوم طبرسي در مجمع البيان وآلوسي در روح البيان ، آن را به معني دعا تفسيركرده اند كه مفهوم اصلي آن در لغت همين است .

 

چرا نماز بخوانيم؟
گرچه نماز در منظر بسياري از عاملين و ناظرين ،تصويري جز يك عمل تعبدي و مورد هدف زهادو رهبانها ندارد كه صرفاََ براي نمايش خضوع وكرنش در ارتباط با خالق ايفاي نقش مي كند ، امابررسي آداب ، شرايط ، مضامين و هويت اين عبادت بزرگ ، ضمن تاييد آن به عنوان يك امر
تعبدي ، آن راعاملي مهم براي اصلاح نفس انسانهاوكنترل نظامات عمومي جامعه معرفي مي كند.
اصولاََ هر عبادت و اطاعتي كه انسانها بر حسب تكليف به جاي مي آورند ، با نظر به استغناء ذات اقدس باريتعالي نمي تواندكمترين سود و خيري را متوجه ذات ربوبيت گرداند.
پس او بهره اي نمي برد ، او كه نيازي ندارد، او كه عظمت مطلق است و همه عالم در برابر او تكويناََ سر تعظيم دارند، چراگونه هايي از خضوع و كرنش را به عنوان واجب بر انسان، تشريح نموده است؟ او كه مي تواند از منبع خزائن بي پايان و كاستي ناپذير خود همه را روزي دهد و انعام مضاعف بخشد چرا انسان علاقمند به دنيا و وابسته را مامور به واگذاري بخشي از مال محدود خود مي كند، اواز اين الزامات چه هدفي را دنبال مي كند؟
شكر منعم و اطاعت از ولي نعمت امري اخلاقي ، عاطفي و انساني است و خداوند هيچ نيازي ندارد،نماز دشوار است مگر براي كساني كه درك صحيح از مقام ربوبي داشته باشند و بزرگي و بي نيازي خالق را باور كنند وبدانند كه صبر و صلاه يك نيروي كمكي براي پيشبرد امور و نيل به مقاصد وتعالي خود آنهاست نه كمكي به ربوبيت رب
(( سبحانه و تعالي عما يقولون علوا كبيراََ))
از پيامبر (ص) نقل شده كه در گفتگويي كوتاه با ياران خود چنين فرمود : ((فرض كنيد در برابر خانه يكي از شما نهري روان باشد و هر روز در آن پنج بار شست و شو كند . آيا به تن او هيچ آلودگي مي ماند ؟ ياران پيامبر (ص) - نه ، اين شست و شو به تن هيچ آلودگي نمي گذارد .))پيامبر اكرم (ص) فرمودند: نمازهاي پنج گانه هم همين اثر را دارد. با پنج بار نماز در روز ، خداوند ، لغزش ها را از آدمي مي زدايد و او را پاكيزه مي كند . نماز سرود عشق و آهنگ آسماني است ، نماز سرود فضيلت و پاكي است و نماز سرود توحيد و يكتا پرستي است كه روح و جان مارا از شرك وآلودگي شست و شو مي دهد . نماز ريسماني است كه ما را به خداوند جهان متصل مي كند . از آنجايي كه خداوند سرشت انسان را خداپرست آفريده و خداشناسي و خدا گرايي فطري است ، لذا بشر در طول تاريخ
دنبال پرستش و عبادت معبودي بوده كه مظهر و نمود عيني آن عبادت در اديان الهي در نماز تجلي يافته است . اما اگر بيشتر در باره اين موضوع بخواهيم كنكاش كنيم ، در مي يابيم كه مساله نيايش به ويژه نماز مخصوص اديان الهي نبوده بلكه در غير اديان اسلامي و غير الهي هم مطرح بوده كه به طورمختصربه شرح آن مي پردازم .
نماز در اديان ديگر
زرتشتيان نمازشان بسيار شبيه نماز مسلمانان بوده و همان طور درپنج وقت بايد نماز و دعاهاي مخصوص را بخوانند و نيز مقدماتي براي انجام مراسم عبادي دارند كه بي شباهت به مقدمات نماز دراسلام نمي باشد.
در كتاب ((ديانت زرتشتي ))آورده است ،زرتشتيان هر 24 ساعت را به پنج دوره تقسيم مي نمايند و آداب مذهبي تابه اين پنج گاه است .زرتشتيان جهت نيايش به سوي منبع نور(‌آفتاب ، ماه وچراغ)مي باشدواكثر اََ با خم شدن و سجده بر روي زمين و نشان دادن عبوديت وبندگي خود به اورمزد، دعاي خود راپايان مي دهند.
نماز در شريعت موسي
در اين باب ابتدا از قران به عنوان متقن ترين منبعي كه خبر از گذشتگان داده است شواهدي را در باره نماز در شريعت حضرت موسي (ع) خواهيم كرد و در پايان هم به مطالبي از كتاب تورات ( عهد عتيق ) و نويسندگان و مورخان صاحبنظر استشهاد مي كنيم . وقتي حضرت موسي( ع)در راه رسالت الهي با همسرش از وطن هجرت نمود و سر به بيابان گذاشت و در تاريكي و ظلمت شب ،به طوفان و باران برخورد كرد و به خاطر سختيها و مشكلات فراوان دستخوش اضطراب وناراحتي گشت . پروردگار مهربان براي آرامش او به او وحي نمود كه :
((انني انا الله لا اله الا انا فاعبدوني و اقم الصلوه لذكري )) ((همانا من الله هستم و معبودي جز من نيست، پس مرا عبادت كن و نماز را براي ياد من بپا دار .))
پس از بيان عبادت خداي يكتا به حضرت موسي مسئله نماز
را ياد آورشده است .در آيه ديگر به موسي و برادرش هارون دستور داده شد كه :
(( شما و پيروانتان در مصر منزل گيريد و خانه هايتان را قبله و معبد قرار دهيد و نماز به پاي داريد.))
در اين آيه هم ، خطاب به موسي و هارون به پا داشتن نماز مطرح گرديده است. يهوديان در شبانه روز سه مرتبه نماز مي خوانند كه آنها را نماز صبح گاه و نماز نيمروز و نماز شامگاه مي گويند و وقت نماز صبح قبل از طلوع آفتاب (طلوع فجر ) است تا تقريباََ هشت يانه صبح و وقت نماز نيمروزخواندن نماز و دعابايد باخلوص نيت و به گونه اي احترام آميز باشد. كسي كه دعا مي خواند بايد قلب خود را متوجه خداي آسمان سازد. به فرزندان و تابعين به عنوان توصيه و سفارش گفته شده است:
(( هر بامداد زودتر برخيزيد و به كنيسه برويد ، شب نيز تا ديرگاه در آن جابمانيد تا آن كه طول عمر شما طولاني شود.))
مسيحيان در كنيسه هايشان كتاب مخصوص براي نماز دارند. مسيحيان در يكشنبه نماز خاص دارند. دكتر احمد شبلي در كتاب مقارنه الاديان خود مي گويد: (مهم ترين عبادات نزد مسيحيان روزه و نماز است ،ولي محدوده آن ها متفق عليه نيست . بسياري از مسيحيان معتقدندكه انتظامات وقانون درروزه ونماز توجيه اختياري است نه اجباري .
نماز در مكتب اسلام
در مكتب ارزشمند اسلام ، نماز سمبل عبادتهاست. مثال نماز در دين مثال ستون خيمه است .هر بنا و ساختماني بر پايه ها و ستون هاي خود استوار است ، نماز هم به منزله ستون دين وپايه دين است. پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند:
((نماز به مانند ستون خيمه است كه هرگاه آن ستون پا برجا وثابت باشد، طناب هاو ميخ ها و پرده خيمه نيز پا برجا و استوار خواهد بود و هرگاه آن ستون شكست ، ديگر نه ميخ و نه طناب و نه پرده خيمه هيچ كدام فايده اي ندارد.))
يعني قوام و پايداري بناي رفيع اسلام بسته به نماز است واگر نماز را از اسلام بگيريم چيزي در آن باقي نمي ماند. همچنين در اسلام چيزي بعد ازشناخت خدا بالاتر و مهم تر از نماز نيست . چنانكه از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمودند:
((لا اعراب شيئاََ بعد المعرفه با الله افضل من الصلاه ))
((چيزي را بعد از شناخت خدابرتر از نماز نمي شناسم .))
رسول اكرم (ص) مي فرمايند :
(( اولين چيزي كه بر بندگان واجب گرديده ، نماز است و آخرين چيزي است كه در هنگام مرگ باقي مي ماند .اولين چيزي كه از بنده حسابرسي مي شود پس اگرمورد قبول واقع شود، بعدازآن كارها به اوآسان گرفته مي شود واگر مورد قبول واقع نشود كارها بعد از آن بر او سخت خواهد بود.))
آنقدر نماز در اسلام ارزشمند است كه علي(ع) جنگ وجهاد در ميدانهاي نبرد بادشمن را براي احياءاين فرضيه معرفي مي كند ،هنگامي كه علي (ع) درجنگ صفين سرگرم بودند،
ضمناََدر صف كارزار مراقب وضع خورشيد بودند.
در مورد نماز پيامبر اكرم (ص)گفته شده است :
(( رسول اكرم (ص) وقتي به نماز مي ايستادند رنگ صورتشان به رنگ خاكستري در مي آمد و به خاطر ترس از خدا وند، سينه يا دلشان ، صداي مختصري مانند صداي سينه شخص ترسناك داشت.))
فاطمه زهرا(س) هنگام نماز از ترس نفس نفس مي زد و امام حسن (ع) هرگاه از وضو فارغ مي شدند رنگشان تغيير مي كرد ووقتي در اين مورد از ايشان سئوال كردند ، فرمودند :
((كسي كه مي خواهد بر صاحب عرش وارد شود و به خدمت او برسد ،سزاوار است كه رنگ چهره اش دگرگون شود.))
از امام رضا (ع) نقل شده است كه در يك لباس ، هزار وهر شب هزار ركعت ،يعني در مجموع يك ميليون ركعت نماز
خوانده است . آنگاه آن پيراهن را به عنوان بهترين و مقدس ترين هديه به دغبل شاعر سلحشور علوي اهدا نموده است .
اقامه نماز چيست ؟
بپا داشتن نماز آنست كه حق نماز ادا شود ، يعني نماز بصورت يك پيكر بي روح انجام نگردد، بلكه نمازي باشد كه واقعاََ بنده را متوجه خالق و آفريننده خويش سازد. ياد خدا بودن مساوي است با فراموش كردن غير خدا، اگر انسان ولو مدت كوتاهي با خدادر راز و نياز باشد و از او استمداد جويد؛ واو را ثنا گويد ؛ او را به الله بودن ، رب بودن ، رحمان بودن ، رحيم بودن ،احد بودن ،صمد بودن ، (‌( لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواََ احد)‌بودن ،‌توصيف كند ، عاليترين تاثيرها در نفس او گذاشته مي شود ، و روح انسان آنچنان ساخته مي شود كه مذهب اسلام مي خواهد .
آثار تربيتي نماز
از جمله عوامل تربيت ديني ، عبادت است . نماز بزرگترين
عامل تربيت انسان است . اصلاََ خدا نماز را براي چه واجب كرده است ؟ براي اينكه نماز ما را مي سازد.
اثر تربيتي ديگرنماز ، نظافت است .
اسلام به عبادت شكل داده است و به شكل هم نهايت اهميت را داده و در آن شكل نيز يك سلسله برنامه هاي تربيتي را در لباس عبادت واردكرده است . مثلاََ از نظر اينكه قلب انسان مي خواهد متوجه خدا باشد اين چه اثري دارد كه بدن انسان پاك باشد يا نباشد؟ ما كه با بدن نمي خواهيم پيش خدا برويم ، دلمان بايد پاك باشد . ولي اسلام وقتي كه عبادت را تشريع مي كند ،‌چون مي خواهد مخصوصاََ عبادت هم يك اثر خاصي از نظر تربيتي داشته باشد، چيزي را كه به عبادت ربط زيادي ندارد ولي در تعليم و تربيت موثر است ، در لباس عبادت - اعم از واجب و مستحب - پياده مي كند و در ضمن آن مي گنجاند ، مثل مسئله غسل،مساله وضو، دائم الوضو بودن، دائم اطهاره بودن
كه يكي از سنت هاي اسلامي است و غسلهاي مستحبي به عناوين مختلف . به هر حال اسلام مي گويد به نماز كه مي ايستيد بدن و جامه تان پاك باشد . اين خود يك برنامه نظافت است در ضمن عبادت.
اثر ديگرنماز رعايت حقوق است . باز از نظر روح عبادت واقعاََ فرق نمي كند كه ما روي يك فرش غصبي نشسته باشيم و يا روي يك فرش مباح . اينها قرار دادهاي اجتماعي است كه اين فرش مال شما باشد و آن فرش مال من ، من در مال شما تصرف نكنم و شما در مال من تصرف نكنيد. اينها يك دستوراتي است كه براي زندگي اجتماعي مفيداست والا يك واقعيت و حقيقتي است كه مثلاََ اگر اين فرش مال من باشد يك كيفيت واقعي داشته باشد و اگر مال شما باشد يك كيفيت ديگر داشته باشد.اسلام مي گويد جايي كه درآن نماز مي خواني،آبيكه باآن وضو ميگيري،حتي آن محلي كه در آن آب وضوي توريخته مي شود،لباسي كه باآن نماز مي خواني ،
تمام آنچه كه با اين عمل تو ارتباط دارد بايد مباح باشد ، يعني نبايد حرام باشد ، اگر يك نخ غصبي هم در لباس تو باشداين عبادت پذيرفته نيست .
اثر بعدي انضباط ووقت شناسي است. باز به ما مي گويد عبادت يك وقت مشخص و معيني دارد و دقيقه اش هم حساب مي شودو اين مساله بسيار مورد توجه واقع شده است .
اثر ديگر وحدت جهت مي باشد. آن اينكه اسلام مي گويد هنگام نماز همه رو به يك نقطه بايستند ، با اينكه خود اسلام تصريح مي كند كه از نظر واقعيت عبادت رو به هر طرف بايستد فرقي نمي كند.يعني آنطور نيست كه اگر رو به كعبه نايستيم با خدا مواجه نمي شويم . ولي در عين حال اسلام به خاطر يك مصلحت تربيتي اجتماعي كه با روح عبادت ارتباط ندارد يعني روح عبادت متوقف به آن نيست چنين استفاده تربيتي در اينجا مي كند،مي گويد بجاي اينكه نمازي
كه مي خواني ، به هر طرف مي خواهي باشد ، همه مردم روبه يك نقطه معين بايستندتا افراد بفهمند كه بايد يك جهت باشند ، يعني اين درسي است براي وحدت و اتحادويك جهت داشتن و رو به يك سو بودن .
اثرات ديگر نماز :
- تعظيم خدا و تحقير غير خدا
- صلح و مسالمت طلبي
- زدودن گناهان و بسياري از موارد ديگر
مهمترين چيزي كه بايدبه آن توجه نمود مسئله نماز و خانواده مي باشد. هيچ مي دانيم كه ما مسئول نماز خواندن خاندان خودمان ، يعني زن و فرزند خودمان هستيم ؟ هر فردي از ما نيز مسئول نماز خودش است و هم مسئول نماز اهلش .
خطاب به پيامبر اكرم ( ص) است:
(( و امر اهلك بالصلواه و اصطبر عليها))
(( اي پيامبر؛ خاندان خودت رابه نماز امركن وخودت هم بر نماز صابر))
راههاي آشنايي كودكان با نماز
بچه ها را چه بايد كرد؟
بچه هارا از كوچكي بايد به نماز تمرين داد، دستور به ما رسيده كه به بچه از هفت سالگي نماز تمريني يادبدهيد. البته بچه هفت ساله نمي تواند نماز صحيح بخواند ولي صورت نماز را مي تواند بخواند ، از هفت سالگي مي تواند به نماز عادت كند، چه پسر و چه دختر . يعني همان اولي كه بچه به دبستان مي رود ، بايد نماز را در دبستان به او ياد بدهند در خانواده هم بايد به او ياد بدهند ولي اين را توجه داشته باشند كه ياد دادن و وادار كردن با زور نتيجه اي ندارد، كوشش كنيد كه بچه تان از اول به نماز خواندن رغبت داشته باشد و به اين كار تشويق بشود. بهر شكلي كه مي توانيد موجبات تشويق بچه تان را فراهم بكنيد كه با ذوق و شوق نماز بخواند ، زياد به او بارك الله بگوييد ، جايزه بدهيد، اظهار محبت كنيد كه بفهمد وقتي نماز مي خواند ، بر محبت شما نسبت به اوافزوده مي شود.
كودك و مسجد
موضوع مهم ديگر اينكه بچه را بايد در محيط مشوق نماز خواندن برد. اگر بچه به مسجد نرود ، اگر در جمع نباشد، نماز خواندن جمع را نبيند ، به اينكار تشويق نمي شود، چون اصلاََ حضور در جمع مشوق انسان است، آدم بزرگ هم وقتي خودش را در جمع اهل عبادت مي بيند ، روح عبادت بيشتري پيدامي كند، بچه كه بيشتر تحت تاثير است. بايد ما با بچه هاي خودمان برنامه مسجد رفتن را داشته باشيم تا بچه ها با مساجد و معابدآشنا بشوند. پس اين موضوع را نبايد فراموش كنيم كه وظيفه داريم نماز بخوانيم و وظيفه داريم كه خاندان خودمان را هم نماز خوان بكنيم بشكلي كه به نماز راغب و تشويق بشوند. فوائد وخاصيت نماز خواندن را براي بچه ها بگوئيم ، در حدودي كه مي توانيم فلسفه نماز خواندن را براي بچه ها بگوئيم . اولا براي خودتان در خانه يك مصلايي انتخاب كنيد ( مستحب است) يعني در خانه يك نقطه اي را انتخاب بكنيد كه جاي نمازتان باشد.يك محراب براي خودتان درست كنيد.
اگر مي توانيد يك اتاق را بعنوان مصلي همانطوريكه پيغمبر اكرم (ص) يك مصلي داشت. يك جانماز پاك هم داشته باشيد ، مسواك داشته باشيد ، تسبيحي براي ذكر گفتن داشته باشيد.( گفتارهاي معنوي ) ص 66
___________________________
منابع :
1- طهارت روح اثر استاد شهيد مرتضي مطهري
2- سيري در آداب الصلواه اثر اكرم ياسيني
3- سيري در تربيت اسلامي اثر مصطفي دلشاد تهراني
4- جايگاه نماز در اديان الهي اثر محمد جوادغمخوار يزدي
5- چهل حديث در اهميت نماز اثر محمد محمدي اشتهاردي

 

سيمين پورنقي باهوش

منبع : سبطین


ارسال شده توسط : یاسر جمالی
ادامه مطلب
[ چهارشنبه 4 بهمن 1391 10:43 ق.ظ ] [ یاسر جمالی ]

شرکت گسترده ملت مسلمان ایران اسلامی به ویژه مردم استان مرکزی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مهر تایید دیگری بر دلبستگی آنان به نظام و انقلاب بود.

 

به گزارش خبرگزاری شبستان از اراک، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک و علی اکبر شعبانی فرد استاندار مرکزی در پیامی مشترک ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم ولایتمدار دیار آفتاب در نهمین دوره انتخابات شورای اسلامی، گفت: بار دیگر مردم انقلابی، مومن و انقلابی استان مرکزی در 12 اسفند ماه بار دیگر با حضور پر شکوه و دندان شکن خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مهر تایید دیگری بر دلبستگی خویش به نظام و انقلاب اسلامی زدند.

 

در بخش دیگری از این پیام آمده است: این حماسه و حضور شور انگیز و غرور آفرین یکبار دیگر همه تبلیغات و توطئه های شیطانی دشمنان این سرزمین از صدور قطعنامه و تحریم ها تا تلقین دلسردی و بی تفاوتی و عدم مشارکت مردم در انتخابات را نقش بر آب نمود و طبق پیش بینی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، سیلی محکمتری به صورت دشمنان کینه توز ایران اسلامی زدند.


این پیام می افزاید: دیروز سرزمین امام خمینی(ره) به فهم، هوشیاری و عشق و علاقه فرزندان خویش به نظام مقدس جمهوری اسلامی و لبیک حماسی آنان به مقام عظمای ولایت بر خود بالید و شکوه بصیرت، هوشمندی و عشق به میراث گرانبهای امام (ره) خود را به نمایش گذاشته و آخرین تیرهای رها شده توسط بد خواهان جمهوری اسلامی ایران به سرکردگی آمریکای جنایتکار را به خودشان برگرداند.
 

در بخش دیگری از این پیام آمده است: آری این حماسه پرشکوه حاصل پیوند عمیق مردم سرزمین آفتاب با ولایت و رهبری امت اسلامی بود.


در ادامه این پیام آمده است: اینجانبان به عنوان خدمتگذاران مردم شریف استان، ضمن تقدیر و تشکر از شما مردم بصیر و ولایتمدار به مناسبت خلق این حماسه پرشکوه و به یاد ماندنی خالصانه شکر و سپاس خویش را به درگاه ایزد منان برده و از او می خواهیم که ما را در مسئولیت خطیر خدمت به این مردم بی نظیر و با بصیرت یاری نماید.

 

در ادامه این پیام آمده است: به منتخبین محترم و مردم شریف استان نیز صمیمانه تبرک گفته و موفقیت ایشان را در راستای رشد و توسعه استان و کشور از خداوند قادر متعال مسئلت می نماییم.


این پیام می افزاید: به سایر کاندیداهای ارجمند که با حضور فعال خود تنور انتخابات را گرم نگاه داشته و با رعایت اخلاق انتخاباتی، خدمتگزاران مردم را در برگزاری انتخاباتی سالم و بدونه حاشیه یاری نموده اندف خسته نباشید گفته و از تلاش های شبانه روزی آنان در کمک به شور و نشاط بیشتر انتخابات تشکر ویژه عرض می نماییم.


این پیام در پایان می افزاید: از همه عزیزانی که در این حماسه عظیم و انقلابی مشارکت داشتند، به خصوص صدا و سیما، رسانه های گروهی، مجریان عزیز، دستگاه قضایی، هیئت های اجرایی، بازرسی و نظارت شورای نگهبان و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی کمال تشکر و قدردانی را داریم و موفقیت همگان را در راستای آرمان های والای امام راحل و منویات مقام رهبری از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم.


ارسال شده توسط : یاسر جمالی
ادامه مطلب
[ یک شنبه 14 اسفند 1390 07:40 ق.ظ ] [ یاسر جمالی ]

خبرگزاری رویترز حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس ایران را پشتیبانی از فرماندهی کل قوا و تحکیم قدرت رهبری برشمرد.

 

 

به گزارش خبرگزاری شبستان، خبرگزاری رویترز با اشاره به حضور مردم ایران برای رای دادن در نهمین انتخابات پارلمانی، این حضور را باعث تحکیم قدرت آیت الله العظمی" سید علی خامنه ای" رهبر جمهوری اسلامی ایران دانست.
رویترز در گزارش خود آورده است: ایران باوجود اینکه با تحریم های غربی به خاطر برنامه هسته ای که به تهدیدهای نظامی اسرائیل برای حمله به تاسیسات هسته ای این کشورمنجر شد، مواجه است، اما مردم مشارکت قابل ملاحظه ای را در انتخابات روز جمعه داشتند.
انتخابات در ایران تنها آزمایش مشخصی برای افکار عمومی سیاسی پس از به حاشیه رانده شدن اصلاح طلبان از انتخابات بود.
رویترز در بخشی از گزارش خود با آوردن سخنان مقام معظم رهبری آورده است: آقای خامنه ای پس از دادن رای اعلام کردند که تبلیغات منفی علیه کشورما زیاد است و استقبال زیاد برای امت ما بیشتر است و از امنیت ما محافظت می کند.
در این گزارش آمده است: هرچقدر دشمنی در قبال ایران افزایش یابد، اهمیت انتخابات افزایش می یابد.
براساس این گزارش، حضور گسترده مردم در انتخابات باعث شد تا مقامات ایرانی زمان مهلت رای گیری را تا پنج ساعت تمدید کردند و مراکز رای گیری را 23 بستند.
انتظار می رود که نتایج نهایی انتخابات ظرف سه روز اعلام می شود.
رویترز در پایان گزارش خود آورده است: این انتخابات تاثیر زیادی بر سیاست خارجه ایران یا سیاست هسته ای آن نمی گذارد، اما باعث تحکیم موقعیت و قدرت رهبری ایران می شود.


ارسال شده توسط : یاسر جمالی
ادامه مطلب
[ یک شنبه 14 اسفند 1390 07:40 ق.ظ ] [ یاسر جمالی ]

به گزارش پایگاه خبری مجلس نهم ، بر اساس نتایج اعلام شده از سوی ستاد انتخابات کشور، طیف‌بندی سیاسی نمایندگان راه یافته به مجلس تاکنون شامل ۱۵۲ نماینده اصولگرا، ۳۹ نماینده اصلاح‌طلب، ۲ نماینده وابسته به جریان موسوم به انحرافی و ۱۰ نماینده مستقل است.

این پایگاه بر اساس آخرین نتایج شمارش آراء اینفوگراف زیر را جهت استفاده شما مخاطبین گرامی آماده نموده است.

اینفوگراف

برای مشاهده با تصویر با اندازه واقعی روی عکس کلیک کنید


ارسال شده توسط : یاسر جمالی
ادامه مطلب
[ یک شنبه 14 اسفند 1390 07:38 ق.ظ ] [ یاسر جمالی ]

143763_401

مشارکت گسترده مردم در انتخابات و عدم راهیابی نامزدهای جریان انحرافی به مجلس، باعث عصبانیت سران این جریان شده بگونه ای که سعی دارند با انتشار ویژه نامه ای جنجالی، فضای رسانه ای و سیاسی کشور را معطوف به یک موضوع حاشیه ای کنند.


به گزارش مجلس نهم به نقل از مشرق، پس از آنکه لابی‌های برخی دولتمردان و وزرا برای لغو سؤال از رئیس جمهور به نتیجه نرسید و احمدی‌نژاد در روزهای آینده برای پاسخ دادن به سؤالات ده‌گانه نمایندگان مجلس راهی بهارستان می شود؛ شنیده‌های موثق مشرق، از انتشار ویژه‌نامه ای مشکوک از سوی یک ارگان مطبوعاتی در این زمینه حکایت دارد.

 در این ویژه‌نامه ۶۰ صفحه‌ای که قرار است در روزهای آینده منتشر شود سؤال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده مجلس را فاقد صلاحیت برای سؤال از رئیس جمهور نشان دهد. پیش بینی می شود طرح این موضوع جنجالی، باعث ایجاد تنش هایی در فضای سیاسی کشور شده و حضور حماسی مردم در انتخابات را تحت الشعاع قرار دهد.
یکی از نامزدهای ردصلاحیت شده انتخابات مجلس که مسؤولیت تهیه این ویژه‌نامه را برعهده دارد در گام اول به ۱۰ سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور پاسخ گفته و در گام بعدی با طرح سؤالات دهگانه، مجلس را از هر حیث فاقد صلاحیت سؤال از رئیس جمهور خوانده است.
در این ویژه‌نامه از نمایندگان مجلس خواسته شده تا ابتدا پاسخگوی عملکرد خود باشند، سپس رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند.
احمدی نژاد در شهریور سال جاری در مصاحبه خود با روزنامه ایران گفته بود: «مجلس در رأس امور نیست و این جمله مربوط به زمانی است که در ایران، نظام پارلمانی حاکم بود و اکنون که پست نخست وزیری حذف شده، قوه مجریه، قوه اول کشور است.»
یک هفته پیش نیز معاون پارلمانی رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی “دیروز، امروز، فردا” به گونه ای دیگر این مطلب را مطرح کرده بود.
با توجه به حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی انتشار این ویژه نامه توسط رسانه منسوب به جریان انحرافی چه توجیهی دارد؟ اخبار و گزارش های متعددی از مواضع ساختارشکنانه سران جریان انحرافی در روزهای گذشته به دست آمده که به زعم خود از سردی فضای انتخابات اظهار خوشحالی می کردند اما حضور حماسی مردم هوشمند ایران اسلامی آنها را مجبور به ورود به پروژه های خائنانه نموده است.
بولتن جریان انحرافی از اوایل سال جاری و همزمان با ورود برخی از افراد وابسته به این گروه، وارد فاز انتشار ویژه‌نامه‌های جنجالی و تنش‌برانگیز شده است.

ارسال شده توسط : یاسر جمالی
ادامه مطلب
[ یک شنبه 14 اسفند 1390 07:38 ق.ظ ] [ یاسر جمالی ]

به گزارش پایگاه خبری مجلس نهم، پس از حماسه تاریخی ۱۲ اسفند جمعی از اصحاب رسانه با صدور بیانیه ای از مردم با بصیرت ایران اسلامی تشکر کردند. متن این بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم»

تقویم پر رمز و راز انقلاب اسلامی ایران باز به نقطه ای درخشان رسید؛ آنجا که مردمش در میعادگاه ۱۲ اسفند، حماسه ای از جنس بدر و خیبر آفریدند و با اشارت مولا و مقتدای خویش، هر چه دشمن و بدخواه و کینه‌توز را رسواتر و حقیرتر کردند. بگذار بوقهای تبلیغی و شیپورچی های وابسته به سیا و موساد و ام آی سیکس هر چه می خواهند بگویند و هر چه می خواهند به خورد افکار عمومی بدهند، بگذار پرزیدنت روسیاه کاخ سفید ترسش را پشت نعره‌ها مخفی کند، بگذار نتانیاهو و پرز بچه‌کش، خود را دوست مردم ضداسرائیل ایران بدانند. بگذار شیوخ عرب با الجزیره و العربیه، تا می‌توانند برای اربابان غربی خود خوش رقصی کنند، بگذار…

اما ایرانی جماعت، مرد عرصه های سخت است؛ هر چه صحنه سخت تر، سیلی سخت تر و هرچه تحریم شدیدتر، تحقیر بیشتر. ۱۲ اسفند، یک روز نبود که با طلوع خورشید آغاز شود و با غروبش پایان یابد، ۱۲ اسفند ریشه در بهمن ۵۷ دارد، در سوم خرداد، در سوم تیر، در ۲۲ خرداد. و تو خود خوب میدانی که این روز را پایانی نیست و این خورشید را غروبی نخواهد بود.

اصحاب رسانه، روزنامه نگاران، خبرنگاران و همه آنهایی که قلمشان را بر اکتاف بصیرتشان حمل می کنند، در مقابل این رشادت و استواری ناب سر تعظیم گذاشته و خود را بیش از بیش در پیروی از گفتمان نورانی و مقدس انقلاب اسلامی و مکتب امام(ره) آماده و مهیا می دانند و ضمن تشکر و سپاسگذاری از خروش عاشقانه ملت در حماسه ۱۲ اسفند، از همه هنرمندان، اندیشمندان، دانشجویان و … می خواهد، به پاس قدردانی و همچنین تعمیق و ماندگاری جلوه های نورانی این حماسه عزتمندانه ، به تولید محتوا در قالب شعر، مقاله، پوستر، متن ادبی، کلیپ، عکس و… و انتشار آن در فضای مجازی بپردازند.

امید است با این حرکت، در خیل پیروزشدگان عرصه بدر و خیبر قرار گیریم.

والسلام

خبرگزاری فارس    خبرگزاری مهر   خبرگزاری نسیم آنلاین   خبرگزاری دانشجو   خبرگزاری مهر   خبرنامه دانشجویان ایران   پایگاه خبری مشرق   پایگاه خبری مجلس نهم   پایگاه خبری رجا نیوز  پایگاه خبری الف   جهان نیوز   پایگاه خبری جوان آن لاین   پایگاه ندای انقلاب   هفته نامه پنجره   پایگاه خبری کرد پرس   خبرگزاری بین المللی زنان   پایگاه خبری موج قانون   پایگاه خبری محدوده   پایگاه تحلیلی- تبیینی برهان   پایگاه خبری به دخت   پایگاه خبری رهپویان   پایگاه خبری کردستان امروز   پایگاه خبری اسفند ۹۰   پایگاه خبری آوینی فیلم   پایگاه خبری سیاست نامه    پایگاه خبری طنین   پایگاه خبری فراز اندیشه   پایگاه خبری رویداد   پایگاه خبری زنان شهید

پایگاه خبری شورای فرهنگی – اجتماعی زنان  پایگاه خبری ایران ومن


ارسال شده توسط : یاسر جمالی
ادامه مطلب
[ یک شنبه 14 اسفند 1390 07:37 ق.ظ ] [ یاسر جمالی ]

 

 

 

دیروز مردم ایران تمام قد آمدند، با دستانی پر که به اقتدار نواختن سیلی بر صورت دشمن، مفتخر شده بود. حضور حماسی مردم بیانگر همت و نیت پاکی است که برای مصالح ملی و منافع نظام به پای صندوق ها آمدند.

 

به گزارش خبرگزاری شبستان، مردم به‌گونه‌ای در انتخابات نهم حضور پیدا کردند که تمام توطئه‌های دشمنان نظام و انقلاب نقش بر آب شد. نقشه‌هایی که دشمنان چندین ماه است برای آن‌ها هزینه‌های بسیاری را صرف کردند ولی با این حضور گسترده تمام این توطئه‌ها نتیجه‌ای معکوس پیدا کرد.
امروز مردم ایران اسلامی با حضور در امتحانی سرنوشت‌ساز و پرشور، دشمنان نظام و انقلاب و غربی‌ها را وادار به تعظیم در برابر ملت ایران کردند و بار دیگر با آرمان‌های انقلاب و امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید پیمان کردند.
در شرایط کنونی نیز که چشم تمام مستکبران بعد از فتنه 88 به انتخابات مجلس دوخته شده بود مردم شرق، غرب، شمال و جوب ایران با شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی حماسه‌ای به یاد ماندنی بجا گذاشتند. این حضور حماسی نشان می‌دهد که ما با حضورمان در همه صحنه‌های سیاسی و اجتماعی به قدرت‌های مستکبر نشان داده و می‌دهیم که همواره این انقلاب را با جان و مال و هر آنچه که داریم حفاظت و صیانت خواهیم کرد و این بار هم، آنچنان که رهبر معظم انقلاب فرمودند، مشت محکم‌تری بر دهان قدرت‌های مستکبر خواهیم زد.
در این میان گزارش خبرنگاران شبستان از شمال و شمالغرب کشور تا مرکز ایران حاکی از حضور پرشور مردم در انتخابات نهم است.
حضور حماسی مردم لرستان در انتخابات
به گزارش خبرنگار شبستان از لرستان، مردم لرستان بار دیگر برای دفاع از آرمان های انقلاب خود به صحنه آمدند و با حضوری حماسی و دشمن شکن مشتی محکم بر دهان یاوه گویان زدند. مردم ولایت مدار استان لرستان با حضور پرشور و حماسی خود به همگان ثابت کردند که در عرصه دفاع از آرمان های انقلاب خود همواره گوش به فرمان رهبر فرزانه انقلاب هستند.
این مردم بار دیگر با حضوری حماسی در عرصه انتخابات چشم امید به نتیجه انتخابات دوخت که با انتخاب نمایندگان اصلح زمینه توسعه این استان نیز هموار شده تا شاید دیو بیکاری از این استان رخ برگرداند و آبادنی و اشتغال، ارمغان انتخابات برای این مردم همیشه در صحنه باشد.
مردم سلحشور و با بصیرت استان لرستان از ساعتی قبل از آغاز رسمی رأی گیری در صف های طویل منتظر آغاز رأی گیری بودند و می خواستند با حضور گرم و صمیمی خود وحدت و همبستگی ملت ایران را در دفاع از ارزش های انقلاب به نمایش بگذارند.
حضور سالخوردگان عصا به دست و جوانان و نوجوانان پراشتیاق وجد خاصی به انتخابات مجلس شورای اسلامی بخشیده بود و این حضور حداکثری گواه آن است که ‌ زنان و مردان، جوانان و پیران خواهان اقتدار،‌سربلندی،‌ سرافرازی، شکوه و عظمت ایران اسلامی هستند.
حضور پرشور آذری زبانان در انتخابات مجلس
به گزارش خبرنگار شبستان از آذربایجان شرقی، رقابت 170 کاندیدا برای تصاحب 19 کرسی مجلس نهم در 13 حوزه انتخابیه استان آذربایجان شرقی از ساعت 8 صبح آغاز شده بود و انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی همزمان با سراسر کشور و با حضور گسترده مردم در استان آذربایجان شرقی و نیز در شهر اولین ها، تبریز برگزار شد.
شور و شوق مردم انقلابی و تعهد و حس وظیفه در قبال تصمیماتی که برای کشور در مجلس شورای اسلامی اتخاذ می شود، چنان استقبالی از انتخابات را باعث شده بود که تمام نقشه های دشمن را نقش بر آب کرد.
صف های دشمن شکن پیر و جوان و زن و مرد که در مقابل مساجد و برخی مساجد دیده می شد، نشان از پشتوانه عظیم نظام و انقلاب همان مردم و حضور گسترده آنان در صحنه می باشد.
در میان جمعیتی که برای مشارکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در یکی از مساجد تبریز حضور دارند، مرد جوانی به همراه همسر و کودک خردسالش به چشم می خورند و زیباترین جلوه ای که در این بین چشم نواز است، این است که رای این پدر و مادر جوان با دست های کودکشان در صندوق انداخته می شود.
مجالی یافته و دلیل این کار آنها را جویا می شوم، چنین می گویند: نام کاندایدای مورد نظرخود را که به واسطه پرس و جو و آشنایی به فرد مورد نظر، بر روی برگ رای نوشته و با توکل به بزرگی خدا آمیخته، به واسطه دستان معصوم کودکمان در صندوق می اندازیم تا آینده ای زیبا برای شهر، استان و در کل کشور عزیزمان بسازیم.
در مساجدی که محل اخذ آرای مردم برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستند، تابلوهای زیبا و زیباتری می توان یافت که نشان از همت و همیت مردم شهید پرور و همیشه در صحنه می توان مشاهده کرد که اعلام می کنند با تمام سختی هایی که به واسطه تحریم و توطئه دشمنان بر مردم و کشور تحمیل می شود، هنوز پشتیبان نظام بوده و از خون شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی صیانت کرده و به مصداق کلام پربار امام خمینی «ره» نخواهند گذاشت که "این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد".
در مسجدی دیگر و در محله ای دیگر به سراغ دختر جوانی که خود را دانشجوی ترم آخر رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز معرفی می کند، می رویم و انگیزه وی را از حضور در این مشارکت ملی جویا می شویم.
وی با اشاره به تبلیغات گسترده رسانه های بیگانه و شبکه های مختلف ماهواره ای در خصوص عدم حضور مردم در انتخابات و تشویق مردم برای نرفتن به پای صندوق های رای، هدف خود ر ا نوعی جنگ با دشمن عنوان کرد و افزود: به نوبه خود بر خود وظیفه دیدم تا با حضور در انتخابات و محل اخذ رای بتوانم سهمی در این جنگ نرم و نومیدی دشمن از بهم گسیختن وحدت ملی داشته باشم.
این دانشجوی جوان ادامه می دهد: مردم ایران اسلامی به رغم تمام تلاش دشمن همیشه با حضور پررنگ خود در صحنه های انتخابات و ایام الله دهه فجرو راهپیمایی ها صحه بر این فرمایش رهبر کبیر انقلاب می گذارند که " میزان رای ملت است" و من شخصا همیشه با دیدن شور و اشتیاق مردم و حضور یافتنشان دربطن جامعه به خود می بالم چرا که فقظ حضور مردم در محل های اخذ رای تیشه بر ریشه تمام توطئه ها می زند.
در ادامه این گفتگو با نگاه و حضور هر چند کوتاه در شعب اخذ رای صحنه های زیباتری نیز می توان مشاهده کرد که حضور پیرزنی با عصا که حتی سواد خواندن و نوشتن ندارد و فقط می تواند به مشخصه بارز کاندیدای اصلح خود اشاره کند و نامش را نیز ناقص تلفظ می کند، سندی بر پشتیبانی همه مردم غیور آذربایجان از میهن عزیزمان ایران است.
مسجد و شور و اشتیاق و زمزمه های مردم که گروه گروه و تکی در آن حضور یافته و با لبخندی بر چهره رای خود را در صندوق می اندازند، همگی حاکی از بر باد رفتن تمام اعتبار و هزینه ای است که دشمنان در این چند ماه اخیر برای کم رنگ کردن حضور مردم و بی فروغ نشان دادن انتخابات هزینه کردند و این لبخند ها بر صورت صرفا برای نشان دادن رضایتشان به رسانه های دنیاست.
گفتنی است، انتخابات نهمین دوره مجلس شواری اسلامی در 2 هزار و 790 شعبه اخذ رأی میان 170 کاندیدای انتخابات در استان آغاز شده و 2 میلیون و 589 هزار و 208 نفر واجد شرایط رای دادن در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در آذربایجان شرقی هستند که 59 هزار و 530 نفر از آنان برای اولین بار می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.
حفظ دستاوردهای انقلاب هدف مردم از حضور در انتخابات
به گزارش خبرنگار شبستان از استان چهارمحال و بختیاری، علی‌اصغر عنابستانی، استاندار در جمع خبرنگاران گفت: مردم استان چهارمحال و بختیاری همواره در روزهای سرنوشت‌ساز کشور حضور فعال و گسترده داشته و با این حضور خود یاری‌گر مسئولان کشور بوده‌اند.
وی افزود: با توجه به موقعیت ایران در منطقه باید تلاش شود مجلسی با پشتوانه قوی و در تراز نظام و شان جمهوری اسلامی تشکیل شود.
وی تصریح کرد: بر اساس گزارشات رسیده از حوزه‌های انتخابیه سراسر استان در برخی از شعب اخذ رأی حضور پرشور مردم عوامل اجرایی را غافلگیر کرده است، بطوری‌که هنوز زمان رسمی آغاز انتخابات فرا نرسیده حضور چند صد نفری مردم در پشت درهای بسته شعب اخذ رأی نوید انتخاباتی متفاوت با دوره‌های گذشته را در این استان می‎دهد.
استاندار تعداد واجدان شرایط رأی دادن در این استان را 595 هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت: بر همین اساس تعرفه‌هایی در فرمانداری‎های هر شهرستان و بخش توزیع شده است که فرمانداری‌ها می‌توانند بر حسب نیاز پنج درصد افزایش تعرفه داشته باشند و اگر بیش از این میزان نیاز شد با هماهنگی ستاد انتخابات استان می‌توانند مازاد تعرفه را دریافت کنند.
آغاز زندگی مشترک 2 نوعروس و داماد اهوازی از پای صندوق رأی
به گزارش خبرنگار شبستان از اهواز، این 2 عروس و داماد پس از قرائت خطبه عقد خود با لباس عروسی به شعبه 192حوزه انتخابیه اهواز واقع در مسجد جوادالائمه حضور یافته و به نمایندگان اصلح خود رأی دادند.
این زوج های جوان خوزستانی، با ابراز خرسندی از اینکه نخستین روز زندگی مشترک خود را با شرکت در انتخابات آغاز کردند، اظهار داشتند: انتخابات وظیفه ای ملی، دینی و ذاتی است و در هر شرایطی باید در سرنوشت کشور سهیم بود.
این عروس و دامادها، تصریح کردند: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری تأکید فراوانی بر حضور حداکثری مردم در انتخابات دارند، ما نیز به ندای رهبر لبیک گفته و جهت نشان دادن وحدت و همدلی و خنثی کردن توطئه های دشمنان در این روز مهم در انتخابات شرکت کردیم.
لازم به ذکر است، علاوه بر اهواز، در اروندکنار نیز عروس و دامادی زندگی مشترک خود را با حضور در شعبه شماره هفت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و دادن رأی به نماینده منتخب خویش آغاز کردند.
هیچ مانعی بر سر راه انتخابات کهگیلویه وبویراحمد وجود ندارد
به گزارش خبرنگار شبستان از یاسوج، اکبر نیکزاد، استاندار کهگیلویه و بویراحمد در جمع تعدادی از خبرنگاران یاسوج افزود: بی ‌طرفی و رعایت دقیق قانون به عنوان دو اصل اساسی توسط مجریان انتخابات و از سویی پیشگیری از وقوع هر گونه تخلف و بی ‌قانونی همواره در حوزه بازرسی، مورد توجه و تاکید قرار دارد و سلامت روند انتخابات را تضمین کرده است.
نیکزاد با بیان اینکه با عنایت پروردگار در حال حاضر در بهترین فضای امنیتی و جشن سیاسی به سر می ‌بریم، اظهار داشت: در وهله اول شرایط امنیتی و انتظامی کامل و در وهله دوم همه ابزار و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری برای برگزاری انتخاباتی پرشور و حداکثری در استان آماده شده است.
وی یادآور شد: هوشیاری و در صحنه بودن مردم، حرکت بر روند قانون، برنامه ‌ریزی‌ های انجام شده توسط دست اندرکاران امر انتخابات، رعایت اخلاق انتخاباتی و رقابت سالم کاندیداها سبب شده است تا فضای سیاسی انتخابات با نشاط باشد و القاعات بدخواهان، معاندین و دشمنان بی‌اثر و ناکارآمد گردد.
مردم استان اصفهان فرمان مقام معظم رهبری را لبیک گفتند
به گزارش خبرنگار شبستان از اصفهان، مردم همیشه در صحنه استان اصفهان همچون گذشته با حضور پرشکوه خود با آرمان های نظام تجدید بیعت کردند و این بار نیز فرمان رهبر معظم انقلاب را لبیک گفتند.
صف های بلند حوزه های رأی گیری نمایش اقتدار نظام و حضور پرشور و لایتمداری مردم اصفهان بود که به تصویر کشیده شد و چشم دشمنان را کور و آن ها را ناراحت کرد و اقتدار نظام را به نمایش گذاشت.
شور و نشاط از نوع انتخاباتی در قم
به گزارش خبرنگار شبستان از قم، ازهام مردم پای 501 شعبه ثابت و سیار اخذ رای استان قم شور و نشاطی انتخاباتی به قم بخشیده بود.
لازم به ذکر است با شروع انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، مراجع تقلید و علما با حضور در شعب ثابت و سیار رأی گیری، با انداختن رای خود به صندوق ها، مردم را به حضور پرشور و گسترده در این انتخابات فراخواندند و آن را یک وظیفه شرعی و ملی دانستند که این امر نیز انگیزه ای دوچندان برای ایجاد این شور و نشاط در بین مردم بود.
حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، علوی گرگانی، جوادی آملی، سبحانی، یزدی، هاشمی شاهرودی و همچنین ائمه جمعه قم از جمله کسانی بودند که از همان ساعات اولیه صبح با انداختن رأی خود به صندوق ها مردم را به حضور هرچه باشکوه تر در انتخابات فراخواندند.
مرد و زن، پیر و جوان، طلاب و روحانیون، اصناف و بازاریان، دانشجویان و دانش آموزان و معلمان، هنرمندان، ورزشکاران، کارمندان و کارگران از همان ساعات آغازین رأی گیری، به شعب اخذ رأی آمده‌ بودند و با ایستادن در صف‌های طولانی حماسه ای دیگر آفریدند.
همچنین حجت الاسلام محمد حسین موسی پور، استاندار قم در بازدید از شعبه های اخذ رأی، روند انتخابات در قم را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بیش از 9 هزار نفر از عوامل مختلف اجرایی، بازرسی و نظارت از نخستین ساعات روز جمعه مشغول فراهم کردن تمهیدات و مقدمات لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و پرشور در قم بودند که به فضل الهی این مهم به خوبی محقق گردیده است.
وی روند انتخابات در قم را مطلوب و رضایت بخش ارزیابی کرد و افزود: تمهیدات لازم در بخش های مختلف اجرا، بازرسی، نظارت و تامین اقلام و ملزومات صورت گرفته و هیچ گونه کمبود و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
بهار همدلی سمنانی ها در آستانه بهار طبیعت
به گزارش خبرنگار شبستان از سمنان، مردم همیشه در صحنه استان سمنان بار دیگر همچون انتخابات های گذشته و راهپیمایی ها برگ زرین دیگری در افتخارات مردم ولایت مدار سمنان ثبت کردند.
مردم همیشه در صحنه و انقلابی استان سمنان بار دیگر اقتدار و صلابت خود را به رخ جهانیان کشیدند و سیلی محکمی بر دشمنان انقلاب و ایران اسلامی زدند.
سمنانی ها با حضور گسترده خود ثابت کردند که پشتیبان رهبری و ولایت فقیه هستند و مردم ولایتمدار با خلق صحنه های بی نظیر عظمت ایران را به نمایش گذاشتند.
حضور مردان، زنان، جوانان و کهنسالان در پای صندوق های رأی در شعب اخذ رأی اقتدار و صلابت ایران اسلامی را نمایش می دهد.
مردم استان سمنان که به عنوان جزیره لهجه ها با گویش های سمنانی، شاهرودی، لاسجردی، سرخه ای، شهمیرزادی، دامغانی، مهدیشهری و ... هستند، اثبات کردند که همدلی از همزبانی بهتر است.
علیرضا خلخالی، رییس ستاد انتخابات استان سمنان با بیان اینکه انتخابات در استان سمنان در فضایی آرام و سالم برگزار شد، گفت: در این دوره برای جلوگیری از مشکلات احتمالی و کاهش هزینه بر اساس تعرفه های مصرفی دوره های قبل مقدار تعرفه بیشتر در اختیار شعب قرار گرفته است
روز قدر؛ ملت ایران/ گلستان در شور انتخابات
به گزارش خبرنگار شبستان از گلستان، گلستان، نگارستان ایران، اینجا سرزمین مشاهیر و دانشمندان بزرگی چون حکیم فندرسکی، میرداماد و فخرالدین اسعد است.
اینجا مهد دلیران و شیر مردان و زنانی است که همیشه برای پاسداشت ارزش های نظام و انقلاب در کنار یکدیگر و در صفوف بهم فشرده قرار می گیرند و دشمنان را آن چنان ناامید و مستاصل می کنند که دیگر یارای ایستادگی در برابر این مت را ندارند.
مردم گلستان، نگین ایران با حضور گسترده خود در روز سرنوشت و آزمون بزرگ برای انتخابی اصلح به میدان آمده بودند تا بار دیگر به یاوه گویان نشان دهند که مردم ما همواره در صحنه ها حاضر ند و پیرو امام عصر خود هستند.
12 اسفند روز " قدر"ملت ایران بود. روزی که در آن تمام رخدادهای 4 ساله این ملت به دست خودشان نوشته شد. تقدیری که به سوی پیشرفت، توسعه و عدالت حرکت کرد.
نام و نشان این انقلاب امروز بار دیگر به همت این مردم سلحشور بر تارک دنیا درخشش می یابد و دد منشان و سیه دلان را ناکام می گذارد.
این ملت ایران است که 12 اسفند حوض بزرگ عزت و شرف خود را با مایه حیات پر کردند تا این آب گوارا از این حوض در دشت های خشکیده سرازیر شود و همه جا را سرسبز کند تا دشمن نتواند مترسک های خود را در آن بکارد.


ارسال شده توسط : یاسر جمالی
ادامه مطلب
[ یک شنبه 14 اسفند 1390 07:24 ق.ظ ] [ یاسر جمالی ]

 

 

 

مردم ایران همچون همیشه با حضور در صحنه‌های سیاسی دوشا دوش یکدیگر درس همبستگی و اقتدار به تاریخ دادند و با انداختن هر برگ رأی به صندوق به حضور خود در صحنه در هرشرایطی تاکید کردند.

 

به گزارش خبرگزای شبستان، مردم ایران اعم از ترک و کرد و لر و بلوچ و فارس و در مذاهب مختلف همچون شیعه، سنی، یهودی، ارامنه، زرتشتی و غیره اقتدار و همبستگی خودرا در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشتند.
دیروز، مردم آمدند، چنان پرشکوه و پرقدرت که چشم جهانیان خیره ماند. به گونه ای که زمان رأی گیری انتخابات مجلس نهم در برخی از نقاط کشور تا نمیه های شب به طول انجامید. با این حال این حضور پرشور و با شکوه مردم در کشور به خوبی در گزارش خبرنگاران شبستان از سراسر کشور نمایان است.
حماسه حضور مردم؛ یکی از روزهای تاریخی در تقویم
به گزارش خبرنگارشبستان از هرمزگان، مردم آگاه و همیشه در صحنه استان هرمزگان اعم از زن و مرد، سالخورده و جوان از ساعات ابتدایی این همایش بزرگ با حضور در محل های تعیین شده اخذ رای، برگ زرین دیگری را بر افتخارات خود رقم زدند.
از ساعت هشت صبح 12 اسفند شلوغ ترین مکان ها در سراسر این استان مرزی، مراکز رأی گیری بود، اتفاقی که در دوره های قبلی انتخابات کمتر شاهد آن بوده ایم. محل های تعیین شده اخذ رأی از اوایل صبح مملو از کسانی بود که مشتاقانه، شناسنامه به دست در صف های طولانی برای شرکت در تعیین سرنوشت خویش ایستاده بودند.
مجتبی محسن زاده، فعال قرآنی که در دقایق ابتدایی به همراه همسر خود در پای صندوق اخذ رأی حاضر شده بود، گفت: بنا به تلکیف شرعی و میهنی هرساله در ساعات آغازین در این رخداد مهم و سرنوشت ساز شرکت کرده و دین خود را نسبت به نظام اسلامی ادا می کنم.
وی افزود: همان طور که همه مردم دست به دست همدیگر دادند و با انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل(ره) نظام مقدس جمهوری اسلامی را رقم زدند امروز نیز بر ما فرض است که برای تثبیت و دوام این نظام و سربلندی ایران اسلامی در تمامی صحنه های سیاسی، اجتماعی به ویژه انتخابات شرکت کنیم.
محسن زاده ادامه داد: همه ما در قبال سرنوشت کشور مسئول هستیم و حضور آگاهانه در پای صندوق های اخذ رأی و انتخاب افراد اصلح یک تلکیف شرعی است که باید به آن عمل کنیم.
علی عسکری یکی از فرهنگیان بندرعباس نیز گفت: مردم با بصیرت در سراسر کشور یکبار دیگر، با حضور حداکثری خود در انتخابات، سیلی محکمی به صورت دشمنان قسم خورده نظام شکوهمند جمهوری اسلامی خواهند زد.
وی، شرکت در انتخابات را وظیفه اجتماعی هر فرد ایرانی دانست و افزود: با توجه شرایط خاص امروز و الگو بودن انقلاب اسلامی در بین ملت های مسلمان و آزادیخواه منطقه، شرکت گسترده مردم در انتخابات از ضروریات است.
رئیس ستاد انتخابات هرمزگان نیز گفت: 951 هزار و 181 نفر هرمزگانی واجد شرایط در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می توانند در پای صندوق های رای حضور یابند.
گل محمد بامری، تعداد رای اولی های هرمزگان را 10 هزار نفر عنوان کرد و افزود: افرادی که تا تاریخ 12 اسفند سال 90 هیجده سال آنها تمام می شود، می توانند در انتخابات شرکت نمایند.
وی عنوان کرد: تعداد21 هزار و 360 نفر در برگزاری انتخابات مجلس فعالیت می کنند.
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت هشت صبح 12 اسفند ماه آغاز و تا 18 عصر به مدت 10 ساعت ادامه خواهد داشت.
بازنده ای در رقابت پر شکوه 12 اسفند وجود ندارد
به گزارش خبرنگار شبستان از کرمان، اسماعیل نجار، استاندار کرمان با بیان اینکه شهداء نیز در راستای همین اهداف و ارمانها جان خویش را نثار کردند به حماسه 12 اسفند به عنوان برگ زرین دیگری در کارنامه درخشان این ملت اشاره و تصریح کرد: ملت با هوشمندی، بصیرت و ولایت مداری خود دشمنان را مأیوس می کنند و به طور قطع هیچ ترفندی در اراده آهنین آنان خللی وارد نمی کند.
وی حضور حداکثری ملت ایران در این رقابت با شکوه را باعث افزایش امنیت ملی، اقتدار و عزت فزاینده این نظام الهی دانست و افزود: این حضور حاکی از بی اثر بودن تهدیدها، ترور ها است.
نماینده عالی دولت در استان کرمان با بیان اینکه امروز همه اقشار ملت ایران چه انان که به معرض انتخاب گذاشته شده اند و چه آنان که با انتخاب خود حماسه آفرینی می کنند؛ همه به تکلیف خویش عمل می کنند؛ تصریح کرد: بر این اساس بازنده در این رقابت وجود ندارد.
نجار، برنده و پیروز اصلی این رقابت انتخاباتی را ملت ایران دانست و گفت: قانون، حداقل ها را مشخص می کند ولیکن این ملت است که باید سقف را انتخاب و مشخص کند.
وی با بیان اینکه مجلس عصاره ملت است گفت: هرچه نمایندگان مجلس کارآمد تر و با ایمان تر باشند، قوانین تصویب شده توسط آنان متقن تر، اجرایی تر و زمینه بیشتر رفاه ، آسایش، عبودیت و بندگی مردم را فراهم می کند.
حضور حداکثری در انتخابات برگ زرینی در کارنامه مرزداران خلیج فارس
به گزارش خبرنگار شبستان از بوشهر، ناصر کشاورزی، جانشین ستاد انتخابات استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگاران در ارتباط با بازدید صورت گرفته از حوزه انتخابیه گفت: در بازدیدی که از حوزه انتخابیه شهر خورموج انجام گرفت، فضای آرام و بدون هر گونه تنش و با وحدت و همدلی و وفاق و احترام متقابل بین گروهای مختلف وجود داشت.
جانشین ستاد انتخابات استان بوشهر افزود: از نتایج بسیار خوب این دیدارها که در چهار حوزه انتخابیه استان که عبارتند از بوشهر، گناوه، دیلم، دشتستان، دشتی و تنگستان، دیر، کنگان و جم می‌توان به حاکمیت فضای آرام و نشاط در تمام حوزه‌های انتخابیه استان اشاره کرد که این ثمره تلاش مردم خوب و ولایتمدار استان دارالحماسه بوشهر است.
حضور باشکوه مردم فارس در پای صندوق های رای در ساعات اولیه
به گزارش خبرنگار شبستان از فارس، از ساعات اولیه صبح 12 اسفند مردم استان فارس به خصوص جوانان با حضور در شعبه های اخذ رای نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی حماسه ای دیگر آفریده و پای بندی خود را اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی به جهانیان اعلام کردند.
براساس این گزارش، آمار افراد واجد شرایط استان فارس سه میلیون و 250 هزار نفر اعلام شده است که امروز با حضور در پای صندوق های رای نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی از میان 245 نامزد انتخاباتی، 18 نفر را راهی بهارستان کردند.
گزارش های رسیده از شیراز و سایر شهرستان ها، روستاها، بخش ها و جای جای استان فارس حاکی از حضور باشکوه مردم در پای صندوق های رأی است.
خاطرنشان می شود: در استان فارس 2 هزار و 760 شعبه رای گیری فعال بود که یک هزار و 435 شعبه به شهر ها و یک هزار و 335 شعبه در روستا و سیار تعلق دارد.
تنها با یک انگشت، دشمن محو شد
به گزارش خبرنگار شبستان از بیرجند، مردم استان خراسان جنوبی امروز همگام با تمامی ایرانیان تنها با یک انگشت تمامی توطئه ها و اهداف شوم دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نقش برآب کردند و حماسه حضور 12 12 خود را در تاریخ ماندگار کردند.
مردم خراسان‌جنوبی که در انتخابات مجلس هشتم توانستند رتبه سوم را در بین تمامی استان کشور در بحث مشارکت و حضور گسترده در انتخابات کسب کنند امروز نیز به پای صندوق‌های رأی رفتند تا رتبه نخست مشارکت و حضور گسترده در پای صندوق‌های رأی را به خود اخصاص دهند
امروز این کویرنشینان سخاوتمند خراسان جنوبی با حضور پرشور خود در پای صندوق های رأی باری دیگر موجب بهت جهانیان شدند بگونه ای که کمبود تعرفه و صفوف پرازدحام رای دهندگان حکایت از خلق حماسه ای دیگر توسط این کویرنشینان دارد.
رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی؛ حضور غیرقابل توصیف بود
محمد ابراهیم افشاری، رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی نیز با تاکید بر اینکه حضور و مشارکت مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس غیرقابل توصیف است،گفت: با توجه به نزدیک شدن به ساعات پایان رای گیری از تمامی افرادی که در شعب اخذ رای باشند، رای گیری انجام می شود.
فرماندار بیرجند نیز با بیان اینکه خراسان جنوبی در انتخابات رئیس جمهوری و مجلس هشتم حضور 85 درصدی داشته است، بیان کرد: پیش بینی می شود مشارکت مردم در این دوره بالاتر از گذشته باشد.
قاسم زاده نداف خاطرنشان کرد: ما پیش‌ بینی این حضور پرشور را کرده بودیم و انتظار این حضور پرصلابت مردم در پای صندق‌های رأی که ناامیدی دشمنان نظام را در پی دارد را داشتیم.
حضور مردم در انتخابات مایه دلگرمی است
به گزارش خبرنگار شبستان از کرمانشاه، مهندس سید دادوش هاشمی، استاندار کرمانشاه گفت: در برخی از شهرستان های استان برف و سرمای شدیدی وحود دارد اما مردم به جهت پایبندی خود به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حضوری دلگرم کننده و گسترده ای در انتخابات مجلس دارند.
وی افزود: طبق اخبار واصله در برخی از شهرستان های استان برف و سرمای شدیدی وجود دارد اما با این وجود مردم این شهرستان ها با حضور حداکثری و هوشمندانه خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به همگان اعلام می کنند که هیچ مانعی نمی تواند از حضور آنان در صحنه های مختلف به خصوص انتخابات جلوگیری کند.
استاندار کرمانشاه اظهار داشت: شور و اشتیاق چنین مردمی، جدیت و تلاش مسئولین را دو چندان می کند و مدیران استان با مشاهدة چنین صحنه هایی باید نهایت تلاش خود را برای حرکت به سمت توسعه و پیشرفت افزون تر کنند.
وی تصریح کرد: مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در تعیین سرنوشت کشور خود دخالت مستقیم داشته اند و دموکراسی واقعی تنها در ایران عینیت دارد.
مهندس هاشمی ابراز امیدواری کرد: مردم با انتخاب افراد اصلح و توانمند در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پیشبرد برنامه ها و اهداف استان کمک کنند.
دوازده اسفند نمایش حضور مردم در حفظ استقلال کشور

به گزارش خبرنگار شبستان از مازندران، سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران با تاکید بر حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای، عنوان کرد:12 اسفند نمایش حضور مردم در حفظ استقلال کشور است.
وی در آغاز زمان رسمی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور در شعبه 41 اخذ رای در دبیرستان 15 خرداد شهرستان ساری در روز سرنوشت ‌ساز شرکت کرد.
استاندار مازندران پس از شرکت در انتخابات در جمع خبرنگاران تعداد کاندیداهای مجلس در 9 حوزه انتخابیه را 75 نفر اعلام کرد و افزود: امروز با انتخاب مردم شهرهای مازندران 12 کرسی نمایندگان مجلس از آن مازندران باشد.
وی با تقدیر از تمام کسانی که در انتخابات نامزد شده‌اند، حضور اقشار مردم را در انتخابات ستود.
استاندار مازندران مردم را صاحب اصلی این انقلاب نامید و یادآور شد امروز ملت شریف اسلامی با ذکر یا مهدی در انتخابات شرکت می‌کنند.
حضور حماسی و انقلابی مردم اراک در پای صندوق های رأی
به گزارش خبرنگار شبستان از اراک، مردم ولایتمدار و انقلابی استان مرکزی به ویژه شهر اراک از ساعات اولیه 12 اسفند با حضور گسترده و حماسی خود در پای صندوق های رای با آرمان های امام تجدید پیمان کردند.
مردم مومن و ولایتمدار اراکی، اصناف، استادان دانشگاه، دانشجویان، پزشکان و بسیجیان، طلاب و روحانیان، دستگاه های اجرایی، بازاریان، گروه های مختلف بانوان، جوانان و نوجوانان و به ویژه رای اولی ها از ساعات اولیه شروع نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور پرشور خود در پای صندوق های اخذ رای بار دیگر با انتخاب نماینده اصلح با آرمان های امام و رهبری تجدید پیمان کردند.
در حاشیه این حضور حماسی سید علاء الدین رفیعی، نوجوان رای اولی اراکی هدف از حضور خود در پای صندوق رای را پشتیبانی از ولایت، ادامه دادن راه شهدا و امام راحل(ره) و همچنین خنثی کردن توطئه های دشمنان دانست و گفت: جوانان ایرانی با حضور خود به دنیا ثابت می کنند که به نظام و انقلاب اسلامی پایبند هستند و دشمنان کوردل را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام می سازند.
فاطمه پاکباز، یک ورزشکار ملی نیز با بیان اینکه برای اولین بار است که توفیق رای دادن را کسب کرده است، گفت: نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اولین بار است که من و دوستانم می توانم در این حماسه ملی شرکت کنیم و با حضور خود توطئه های شوم دشمنان را که درصدد کم رنگ کردن حضور جوانان ایران اسلامی در تعیین سرنوشت خودهستند، را خنثی خواهیم کرد.
یک زن خانه دار نیز هدف از حضور را مشت محکمی بر دهان دشمنان دانست و اضافه کرد: حضورگسترده در پای صندوق های رای سبب نا امیدی دشمنان می شود.
حسین محمدی، یک کارمند دولت نیز گفت: حضور مردم در پای صندوق های رای راهی برای تعیین سرنوشت خود است و ما با حضور خود دنیا را متحیر خواهیم کرد و اعلام می کنیم که همواره در همه صحنه های ملی حضور خواهیم داشت.


ارسال شده توسط : یاسر جمالی
ادامه مطلب
[ یک شنبه 14 اسفند 1390 07:24 ق.ظ ] [ یاسر جمالی ]

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار شد که طبق آمار وزارت کشور ۶۵درصد از مردم ایران اسلامی در آن حضور داشتند و با حضور خود حماسه دیگری همچون راهپیمایی۲۲ بهمن آفریدند.

 

به گزارش خبرگزاری شبستان، پس از گذشت یک روز از 12 اسفند و با اعلام نیمی از آراء از سوی وزارت کشور و مشخص شدن کاندیداهای راه یافته به خانه سبز و کسانی که به آن نرسیدند، آنچه که از همه مهمتر است رعایت اخلاق و حفظ رفاقت‌ها است. عدم رعایت اخلاق اسلامی در انتخابات بدبینی مردم را نسبت به رقابت های انتخاباتی به دنبال داشته و موجب عدم شور یا نشاط انتخاباتی در مردم می شود بنابراین، یکی از مهم ترین مولفه های دین مبین اسلام رعایت موازین اخلاقی است و ما به عنوان مسلمان موظف به رعایت اخلاق نیک در مقابل دیگران هستیم برهمین اساس رعایت اخلاق اسلامی بعد از انتخابات بر هر نامزدی لازم است. کاندیداها باید سعی کنند که از این پس با رعایت احترام به یکدیگر و همکاری‌های متقابل به پیشرفت و آبادانی کشور کمک کرده و از تجربیات یکدیگر استفاده نمایند.
در این میان نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی و چهره‌های سرشناس نظام در گفتگو با خبرنگاران سیاسی شبستان بر رعایت اخلاق پس از انتخابات تاکید داشتند.
محمدرضا باهنر، نماینده مردم تهران در مجلس هشتم:
- کاندیداها باید هم اخلاق پیروزی و هم اخلاق شکست داشته باشند.
- کسانی که پیروز می شوند تصور نکنند که همیشه پیروز هستند، بنابراین باید دست کمک به سمت رقبای خود دراز کنند.
- مهم این است کسانی که شکست می خورند به اولین نفری که تبریک بگویند، کاندیداهای پیروز باشد. کسی که این کار را انجام دهد، آدم خیلی مهم و داری شخصیت بالایی است.
آیت الله محسن مجتهد شبستری، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی:
- با توجه به اینکه نظام ما، نظامی است باید اخلاق اسلامی در ایام انتخابات رعایت شود و همانند کشورهای غربی و وضعیت که در آن کشورها حاکم است بی اخلاقی صورت نگیرد. در کشورهای غربی قدرت و تبلیغات معیار است ولی در جمهوری اسلامی ایران باید اخلاق و رقابت سالم میزان و معیار قرار گیرد.
- اگر تخریب جای خود را به صداقت، وعده ها وعده های صحیح باشد به طور قطع مردم علاقه مند به شرکت در انتخابات و انتخاب کاندیدای اصلح می شوند.
حجت الاسلام صدیقی، امام جمعه موقت تهران:
- نامزدهای نمایندگی مجلس ما نباید با وعده های دروغ، به حاشیه کشاندن مردم، عقده گشایی، سیاه نمایی و بهره گیری از هر وسیله ای برای رسیدن به هدف خود به دنبال رای مردم باشند.
- کاندیداهای انتخاباتی تلاش کنند تا فضای یأس، تشنج و ناامیدی در جامعه به وجود نیاید. حفظ امنیت اجتماعی، اخلاقی و سیاسی باید از سوی همگان به ویژه نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها مورد توجه قرار گیرد.
- در تمام دوران‌ها و فتنه‌ها بصیرت عمومی مردم بوده است که دشمن را مأیوس و کشور ما را بیمه کرده است. امروز نیز مردم متدین با رفتارها و منش‌شان باید زمینه‌ساز سوءاستفاده دشمنان نشوند.
حجت الاسلام حسین ابراهیمی، نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی:
- چه در فضای پر تنش و چه در فضای آرام اخلاق سیاسی و شئونات اسلامی باید رعایت شود.
- اخلاق مجموعه ای است که نمی توان برای هر کدام از ویژه گیهای آن اولویت قائل شد اما به هر حال اخلاق گستره ای را می گیرد که از آن تعبیر به ملکه می شود و اخلاق آنقدر نفوذ پیدا می کند که جزو عادات و سجایای اخلاقی انسان می شود.
- تنها ایمان و تقوا ضامن اجرای اخلاق سیاسی است و چیزی جز ایمان و تقوا نمی تواند ضامن باشد چون پلیس باید از درون باشد.


ارسال شده توسط : یاسر جمالی
ادامه مطلب
[ یک شنبه 14 اسفند 1390 07:22 ق.ظ ] [ یاسر جمالی ]

مساجد از مهم ترین مراکزی بودند که در انتخابات دیروز نقش فعالی داشتند و در حماسه انتخابات ۹۰ خاطره ساز شدند.

 

به گزارش خبرگزاری شبستان، مساجد از مراکز بسیار فعال در رای گیری ها بودند و میزبانی شعب اخذ رای را برعهده داشتند.

در پایتخت، مساجدی همچون الرسول (ص)، لرزاده، امام حسین(ع)، الجواد (ع)، جامع نارمک، فلسطین، جامع بازار، امام رضا(ع)، امام جعفر صادق(ع)، النبی(ص) از مهم ترین مراکز اخذ رای بودند که حضور مردم در آن بسیار چشمگیر بود.

بر اثر ازدحام و حضور بسیار گسترده مردم در شعبه مسجد حضرت امیر(ع) تهران و پاسخگو نبودن صندوق‌های ثابت مستقر این شعبه برای دریافت آراء مردم،‌ اتوبوس صندوق سیار در این شعبه حاضر شد تا پاسخگوی حضور گسترده مردم در این ساعت از اخذ آرا باشد.

خبرهای واصله از اقصی نقاط شعب رای در استان تهران و استان‌های سراسر کشور حاکی از آن است که در اکثر صندوق های اخذ رای ازدحام جمعیت وجود دارد.

براساس گزارش های رسیده در دیگر استان های کشور نیز حضور مردم در مساجد برای رای گیری بسیار چشمگیر بود به گونه ای که صف های طولانی در حیاط و بیرون مسجد ساعت ها ادامه داشت.

بنابر فرموده حضرت امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و همه مراجع عظام تقلید و بزرگان دین، شرکت در همه انتخابات‌ها به ویژه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که برگزاری آن از صبح دیروز آغاز شد یک تکلیف دینی و شرعی است. همانطور که نماز و روزه تکلیف شرعی بوده و واجب است، حضور در انتخابات مجلس که یکی از مهمترین ارکان نظام محسوب می‌شود از اوجب واجبات است


ارسال شده توسط : یاسر جمالی
ادامه مطلب
[ یک شنبه 14 اسفند 1390 07:22 ق.ظ ] [ یاسر جمالی ]

رییس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه این دوره از انتخابات را می توان به قانونمندترین دوره انتخابات دانست، گفت: در این دوره نمره عالی به داوطلبان و هواداران آنها می‌دهیم.

 

به گزارش خبرنگار شبستان، سیدصولت مرتضوی، رییس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر چگونگی روند انتخابات در شعب رایانه‌ای و اعلام نتایج در این شعب در جمع خبرنگاران گفت: بحمدالله انتخابات در این شعب جزء موفق‌ترین حوزه‌های انتخابی بوده است. به رغم اینکه اولین تجربه انتخابات رایانه‌ای بود تجربه‌ای بسیار موفق و مطلوب بود و انتخابات با دقت و زیبایی در این حوزه‌ها برگزار شد.

رییس ستاد انتخابات کشور در مورد اعلام نتایج قطعی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انشاءالله ظرف 48 ساعت آینده جمع‌بندی کامل و جامع را ارایه می‌دهیم. در برخی استان‌ها به لحاظ بارندگی و برخی روستاهای دوردست صندوق‌ها فرصت مناسبی برای بازگشت نداشتند اما با باز کردن راه‌ها و جاده‌ها صندوق‌ها بازگشتند، گرچه به نظر برخی این صندوق‌ها اثری در آمار نداشتند اما همکاران ما منتظر این صندوق‌ها بودند.

مرتضوی در مورد آمار تخلفات در این دوره خاطرنشان کرد: این دوره از انتخابات را به قانونمندترین دوره انتخابات تعریف می‌کنیم. در همه انتخابات قانون سرلوحه و نصب‌العین داوطلبان و عوامل اجرایی بود. در این دوره نمره عالی به داوطلبان و هواداران آنها می‌دهیم.

وی افزود: در این دوره کمترین تخلفات را داشتیم و چنانچه کسانی از روند برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند دو روز بعد از اخذ رأی ظرف مدت هفت روز می‌توانند شکایت خود را به شورای نگهبان تقدیم کنند.


ارسال شده توسط : یاسر جمالی
ادامه مطلب
[ یک شنبه 14 اسفند 1390 07:17 ق.ظ ] [ یاسر جمالی ]

محمد نجار در نامه ای خطاب به استانداران از حمایت و فعالیت های شبانه روزی و بی وقفه استانداران، کارکنان استانداری، فرمانداران، بخشداران، هیأت های اجرایی، اعضای شعب، نیروی انتظامی و امنیتی تشکر کرد.

 

به گزارش خبرنگار شبستان، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور در نامه ای خطاب به استانداران از حمایت و فعالیت های شبانه روزی و بی وقفه استانداران، کارکنان استانداری، فرمانداران، بخشداران، هیأت های اجرایی، اعضای شعب، نیروی انتظامی و امنیتی تشکر کرد. متن پیام مصطفی محمد نجار وزیر کشور خطاب به استانداران سراسر کشور بدین شرح است.
استانداران سراسر کشور
سلام علیکم
بدنبال حضور سیاسی ، خیره کننده و بسیار گسترده مردم خوب، شایسته و با بصیرت ودشمن شناس ایران اسلامی در پای صندوق های اخذ رأی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در فاصله کوتاهی از راهپیمایی با عظمت و ده ها میلیونی 22 بهمن و در راستای تجدید بیعت و میثاق با آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و در لبیک به ندای مقام معظم رهبری بار دیگر وحدت، وفاق و انسجامی اسلامی و ملی خود در جای جای کشور را به نمایش گذاشته و قدرت های استکباری را علیرغم صرف هزینه های گزاف و بی ثمر مستأصل و ناامیدتر از همیشه کردند و بر صفحه تاریخ نام بلند و پرآوازه، ایران را نگاشتند لازم می دانم ضمن مرحبا و آفرین به مردم ولایی، غیور، مؤمن و شایسته آن استان از زحمات و فعالیت های شبانه روزی و بی وقفه جنابعالی، کارکنان استانداری، فرمانداران، بخشداران، هیأت های اجرایی، اعضای شعب، نیروی انتظامی، امنیتی و همه کسانی که به نوعی در خلق این حماسه ماندگار در ادامه بستر سازی از سوی دولت خدمتگزار برای افزایش مشارکت سیاسی مردم سهیم بوده و تلاش کردند ، تقدیر و تشکر نموده توفیق همگان در استمرار خدمت صادقانه به این ملت خوب و شایسته که حقاً و انصافاً بیان و زبان در برابر بزرگی و عظمتشان عاجز و قاصر است را از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم .
مصطفی محمد نجار


ارسال شده توسط : یاسر جمالی
ادامه مطلب
[ یک شنبه 14 اسفند 1390 07:17 ق.ظ ] [ یاسر جمالی ]

استاندار کرمانشاه گفت: شاهد حضور گسترده و وصف ناپذیر مردم استان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بودیم.

 

مهندس سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه، عصر امروز(13 اسفند) با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس، به خبرنگار شبستان گفت: مردم استان در تمامی صحنه های انقلاب همواره حمایت و پشتیبانی خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشان داده اند.

 

وی اظهار داشت: در انتخابات روز گذشته، مردم تمام جای جای استان حضوری گسترده و باشکوهی داشتند که قابل تقدیر و تشکر است.

 

استاندار کرمانشاه، افزود: مردم استان همراه و همگام با ملت بزرگوار ایران اسلامی به جهانیان ثابت کردند که با تمام وجود پیرو مقتدا و رهبر خود هستند و هیچگاه نخواهند گذاشت که توطئه های دشمنان و مخالفان این مرز و بوم عملی شود.

 

وی بیان کرد: امیدواریم با انتخاب نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیش از پیش چرخ توسعه و شکوفایی استان به حرکت درآید.

 


ارسال شده توسط : یاسر جمالی
ادامه مطلب
[ یک شنبه 14 اسفند 1390 07:15 ق.ظ ] [ یاسر جمالی ]

روابط عمومی استانداری گیلان از سوی ستاد انتخابات استان دقایقی پیش نتایج کلی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این استان را منتشر کرد.

 

به گزارش خبرگزاری شبستان از گیلان، ستاد انتخابات استان گیلان دقایقی پیش نتایج کلی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این استان را به شرح زیر اعلام کرد:

 

از حوزه انتخابی آستارا، تعداد واجدین شرایط رای 52797 نفر، تعدادکل آراء مأخوذه 49174 و تعداد آراء24062، صفرنعیمی به مجلس راه یافت.

 

همچنین از حوزه انتخابی آستانه اشرفیه، محمد حسین قربانی، تعداد آرا 22077 - تعداد کل آرای ماخوذه 64126- تعداد واجدین شرایط رای 67903 نفر.

 

از حوزه انتخابی بندر انزلی، حسن خسته بند با تعداد آرا 21286 - تعداد کل آرای ماخوذه 44576- تعداد واجدین شرایط رای 84727 نفر.

 

در حوزه انتخابی تالش، ماسال، رضوانشهر، بهمن محمدیاری با تعداد آرا 39812 و احسان اله رادمهر با 37602 رای به دور دوم انتخابات راه یافتند که تعداد کل آرای ماخوذه 186726- تعداد واجدین شرایط رای 191509نفر اعلام شدند.

 

همچنین از حوزه انتخابی رشت، حسن تأمینی با 80192 رای به مجلس راه یافت و جبار کوچکی نژاد با 57182، سید علی آقازاده با 51347 رای، غلامعلی جعفرزاده با 48141 رای و نظرعلی علیزاده با 33273 رای به مرحله دوم انتخابات راه یافته و تعداد کل آرای ماخوذه 285041 و تعداد واجدین شرایط رای 551128 نفر اعلام شد.


از حوزه انتخابی رودبار، عطاء اله حکیمی با تعداد 27728 آرا - تعداد کل آرای ماخوذه 65615- تعداد واجدین شرایط رای 66509 نفر.

 

از حوزه انتخابی رودسر- املش، محمد مهدی رهبری با تعداد آرا 43035- تعداد کل آرای ماخوذه113670 - تعداد واجدین شرایط رای 121631 نفر.

 

از حوزه انتخابی صومعه سرا، حمیدرضا خصوصی با تعداد 39135آرا - تعداد کل آرای ماخوذه 87865- تعداد واجدین شرایط رای 83243 نفر.

 

در حوزه انتخابی فومن–شفت، ناصرعاشوری قلعه رودخانی با تعداد 47379 آرا- تعداد کل آرای ماخوذه 102632- تعداد واجدین شرایط رای 102115 نفر.

 

از حوزه انتخابی لاهیجان-سیاهکل، ایرج ندیمی با تعداد 33860 آرا - تعداد کل آرای ماخوذه 103536- تعداد واجدین شرایط رای 133113نفر.

 

و همچنین از حوزه انتخابی لنگرود، مهرداد بائوج لاهوتی با تعداد آرا 22902- تعداد کل آرای ماخوذه 73471- تعداد واجدین شرایط رای 84884 نفر اعلام شده است.

ستاد انتخابات استانداری گیلان اعلام کرد: جمع کل تعداد آرای ماخوذه 1176429 و تعداد واجدین شرایط رای 1539559 نفر بوده است.


شایان ذکر است، در حوزه انتخابیه تالش، رضوانشهر و ماسال بهمن محمد یاری و احسان اله رادمهر و نیز در حوزه انتخابیه رشت جبارکوچکی نژاد، سید علی آقازاده، غلامعلی جعفرزاده و نظر علی علیزاده به دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

 

جدول نتایج کلی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گیلان در پرتابل استانداری استان قابل مشاهده است.


ارسال شده توسط : یاسر جمالی
ادامه مطلب
[ یک شنبه 14 اسفند 1390 07:15 ق.ظ ] [ یاسر جمالی ]

تعداد کل صفحات : 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
درباره وبلاگ

آمار و بازدید ها
کل بازدید:44012
تعداد کل مطالب : 165
تعداد کل نظرات : 4
تاریخ آخرین بروزرسانی : چهارشنبه 4 بهمن 1391 
تاریخ ایجاد بلاگ : جمعه 5 اسفند 1390